Regulamin - Program Lojalnościowy Esensja.shop 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest Esensja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Nowy Świat 33/13 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w/dla M. Warszawy, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000755436, o kapitale zakładowym 50 000 PLN, NIP 6932184094, REGON 381668292. 
   

 1. Niniejszy Program Lojalnościowy skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i innych podmiotów zawierających Umowy Sprzedaży Produktów z Organizatorem. 
   

 1. Program Lojalnościowy organizowany jest za pośrednictwem sklepu internetowego, której właścicielem i administratorem jest Organizator. 
   

 1. DEFINICJE 

 1. Określenie użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 

 1. PUNKTY – Punkty przyznawane są w ramach pojedynczych zamówień. Liczba punktów obliczana jest z sumy cen produktów po uwzględnieniu rabatów. Za każde wydane 10zł brutto w Sklepie Internetowym Klient otrzymuje 1 punkt. Koszt wysyłki nie jest uwzględniany. Punkty w programie lojalnościowym sumują się na koncie Uczestnika, po każdym dokonanym zakupie.  
   

 1. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Programie Lojalnościowym. 
   

 1. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). 
   

 1. ORGANIZATOR – Esensja Sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie przy ulicy Nowy Świat 33/13 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w/dla M. Warszawy, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000755436, o kapitale zakładowym 50 000 PLN, NIP 6932184094, REGON 3816682922. 

 

 1. PRODUKT – rzecz będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 

 

 1. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY – program lojalnościowy dla Klientów organizowany przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

 

 1. REGULAMIN – niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego. 

 

 1. SKLEP INTERNETOWY– sklep internetowy Organizatora dostępny pod adresem: www.esensja.shop, w którym organizowany jest niniejszy Program Lojalnościowy. 

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM 

 1. Uczestnikiem Programu Lojalnościowego może być Klient. Udział w Programie Lojalnościowym jest dobrowolny. 
   

 1. Każdy klient przystępuję automatycznie do Programu Lojalnościowego wraz z założeniem konta Klienta w Sklepie Internetowym, czyli poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie: https://esensja.shop/logowanie?create_account=1 oraz wypełnienie odpowiednich pól W formularzu rejestracyjnym konieczne jest podanie następujących danych: adres poczty elektronicznej oraz hasło.  
   

 1. Klient uczestniczący w Programie Lojalnościowym obowiązany jest do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klient obowiązany jest, w razie zmiany podanych danych, do ich aktualizacji w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@esensja.shop 

 1. WARUNKI PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO 

 1. Program Lojalnościowy obowiązuje od dnia 01 marca 2022 r. przez czas nieokreślony. Klient zachowuje prawo wykorzystania zgromadzonych środków przez okres trzech miesięcy po zakończeniu Programu. 

 1. Klientowi biorącemu udział w Programie Lojalnościowym przyznawane są Punkty tytułem zawieranych przez niego umów sprzedaży Produktów w Sklepie Internetowym. 

 1. Liczba Punktów przyznawanych Klientowi z tytułu zawieranej przez niego umowy sprzedaży Produktu jest wskazywana na stronie Sklepu Internetowego w opisie każdego Produktu biorącego udział w Programie Lojalnościowym oraz w koszyku. 

 1. Organizator może odebrać Klientowi Punkty przyznane za zakupy, jeśli ten odstąpi od umowy sprzedaży i dokona zwrotu zakupionych towarów.  

 1. Po zawarciu umowy sprzedaży Produktu Organizator odnotowuje zwiększenie liczby Punktów przypisanych do danego Klienta w jego koncie Klienta w Sklepie Internetowym. Poza możliwością samodzielnego sprawdzenia ilości posiadanych Punktów ramach konta Klienta, Klient jest uprawniony także w każdej chwili uzyskać od Organizatora informację o ilości posiadanych Punktów – w tym celu Klient może kontaktować się z Organizatorem w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@esensja.shop. 

 1. WYKORZYSTANIE PUNKTÓW 

5.1 Klientowi za zebranie określonej liczby punktów przysługuje stały rabat. Wielkość rabatu zależy od liczby zebranych punktów i rośnie wraz z uzyskaniem kolejnych punktów.  

 

- Każd3 wydane 10zł = 1 Punkt 

- 1 Punkt = 0,5zł 

 

 

5.2    Rabat powstaje po zamienieniu punktów na złotówki w panelu konta. Otrzymujesz wtedy kod rabatowy do wykorzystania podczas zakupów. Punkty wtedy są odejmowane z konta klienta. 

5.3. Środki przyznane Klientowi w postaci punktów mogą być przez Klienta wykorzystane w terminie 1 roku od dnia ich przyznania. 

 

Zgromadzone środki nie mogą zostać wypłacone Klientowi. 

 

 1. DANE OSOBOWE 

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Programu Lojalnościowego skutkuje odmową udziału w nim. 

 1. Celem zbierania danych osobowych Klienta przez Administratora jest realizacja Programu Lojalnościowego; 

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. 

 1. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. 

 1. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: sklep@esensja.shop 

 1. WARUNKI REZYGNACJI I WYPOWIEDZENIA PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO 

 1. Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym za pośrednictwem opcji dostępnej w ramach konta, a także poprzez przesłanie stosownego oświadczenia do Organizatora na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@esensja.shop. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym. 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wypowiedzenia Programu Lojalnościowego w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o tym fakcie Klientów będących uczestnikami. 

 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 1. Reklamacje związane z Programem Lojalnościowym Klient może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@esensja.shop. 

 1. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. 

 1. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Prawem właściwym dla Programu lojalnościowego jest prawo polskie i język polski 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział uczestnictwa w Programie Partnerskim w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W przypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek opłat Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na już zawarte umowy sprzedaży, przyznane Punktu oraz Nagrody. 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. 

 1. Zastrzegamy możliwość zmiany regulaminu w dowolnym momencie.